Historia


Wraz z powstaniem na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziału Prawa pojawiła się też myśl o zorganizowaniu takiej jednostki w Opolu. Już w roku 1955 otwarto w Opolu Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego Prawa, zaś w roku 1959 Punkt Konsultacyjny Zaocznego Studium Administracji. Zajęcia ze studentami prawa i administracji w Opolu do lat 80. XX wieku prowadzili znani specjaliści, m.in. profesorowie: Jan Boć, Karol Jońca, Jan Jendrośka, Stanisław Kaźmierczyk.

Idea powołania kierunku administracji i prawa została zawarta w programie rozwoju Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu na początku lat 70. ubiegłego wieku. Program ten opracował ówczesny rektor WSP – prof. dr hab. Jan Seredyka. Pomysł poparł też jeden z późniejszych rektorów WSP – prof. dr hab. Stanisław Kochman. Uruchomienie kierunku prawo i administracja znalazło się także w programie powstałego w marcu 1988 roku Społecznego Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu w Opolu. Problem stał się aktualny w 1993 roku, gdy redagowano i uzgadniano projekt sejmowej ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego, a także po jej uchwaleniu -10 marca 1994 roku.

W strukturach nowo powstałej uczelni nie było jednak jeszcze miejsca dla jednostki naukowo-dydaktycznej o profilu prawo i administracja. Jedynie na Wydziale Ekonomicznym utworzono Zakład Prawa i Administracji kierowany przez prof. UO dra hab. Stanisława Malarskiego. Zatrudnieni w nim pracownicy prowadzili zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów prawniczych, jak prawo gospodarcze, cywilne, prawoznawstwo, prawo administracyjne, ekologiczne, elementy prawa. Po istotnym wzmocnieniu kadrowym 1 lutego 1996 roku utworzono Instytut Prawa i Administracji.

19 listopada 1998 roku Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego jednogłośnie zaakceptowała wniosek dyrektora Instytutu Prawa i Administracji prof. UO dra hab. Stanisława Malarskiego o uruchomienie na kierunku administracja trzysemestralnych uzupełniających studiów magisterskich zarówno dziennych, jak i zaocznych począwszy od roku akademickiego 1999/2000. Wniosek ten zaakceptował Senat i rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, który 8 lutego 1999 roku zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyrażenie zgody na uruchomienie w roku akademickim 1999/2000 na kierunku administracja uzupełniających studiów magisterskich II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Pełne poparcie dla wspomnianego wniosku wyrazili także ówczesny marszałek województwa opolskiego dr Stanisław Jałowiecki i wojewoda opolski Adam Pęzioł. Na mocy decyzji MEN z dnia 31 maja 1999 roku uzyskano zgodę na uruchomienie na Uniwersytecie Opolskim magisterskich studiów administracyjnych, począwszy od roku akademickiego 2000/2001.

Z inicjatywy kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu i koniecznością realizowania nowych zadań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych Senat UO powołał uchwałą z dnia 28 czerwca 2001 roku samodzielny Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji (MIPiA), podporządkowany prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą.Na funkcję Dyrektora Międzywydziałowego Instytutu powołany został dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko a zastępcami dr hab. Stanisław Hoc i dr Jan Jerzmański, a następnie dr Tadeusz Cielecki i dr hab. Zbigniew Kwiatkowski. Międzywydziałowy Instytut sukcesywnie podejmował w tym okresie różne działania naukowe, organizacyjne i dydaktyczne, które miały na celu przekształcenie MIPiA w pełnoprawny wydział prawa i administracji. Działania te uwieńczone zostały uzyskaniem pierwszej kategorii nadanej przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki wśród grup jednostek jednorodnych N 3 “Nauki społeczne, ekonomiczne i prawne”. Ważnym krokiem do osiągnięcia zamierzonych celów było spełnienie warunków umożliwiających utworzenie drugiego kierunku studiów magisterskich – prawa. Nastąpiło to w roku akademickim 2004/2005 na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 października 2003 roku. W 2003 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi administracji akredytację na okres 5 lat.

W maju 2006 roku Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego spełnił wszelkie wymogi określone w § 9 Statutu UO, umożliwiające utworzenie nowego wydziału. W związku z tym 20 maja 2006 roku prof. UO dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko – ówczesny dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji – złożył na ręce rektora Uniwersytetu Opolskiego jako przewodniczącego Senatu wniosek o podjęcie stosownej uchwały i powołanie w miejsce Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji – Wydziału Prawa i Administracji „Collegium Iuridicum”. Wniosek ten był przedmiotem obrad i dyskusji kolegium rektorskiego oraz Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju UO. Ostatecznie Senat UO uchwałą z 29 czerwca 2006 roku utworzył Wydział Prawa i Administracji. Uchwała weszła w życie z dniem 1 października 2006 roku.

Pierwszym Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji został prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko a Prodzekanami ds. Nauki i Badań dr Ewa Kozerska, ds. Kształcenia i Studentów dr Przemysław Malinowski. W kadencji 2008-2012 Dziekanem Wydziału został dr hab. Tadeusz Cielecki, prof. UO, a Prodzekanami ds. Nauki i Badań dr Ewa Kozerska, ds. Kształcenia i Studentów dr Przemysław Malinowski.

W 2011 roku nastąpiło po przeprowadzonej wizytacji przyznanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunkowi studiów Administracja i Prawo akredytację na okres 6 lat.

Dnia 25 listopada 2013 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów nadała Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.