Prof. ucz. dr hab. Paweł Sobczyk – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości otworzył konferencję naukową pt. “Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci – geneza i wdrażanie”.

Konferencja odbyła się 17 listopada 2023 r. w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Jak powiedział prof. Sobczyk, dwa cele przyświecały organizatorom konferencji. Pierwszy – to prezentacja Krajowego Planu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich na lata 2023-2026, który jest efektem prac powołanego przez Ministra Sprawiedliwości specjalnego Zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci. Drugi – to dyskusja z udziałem ekspertów na temat przemocy seksualnej wobec dzieci i nowych rozwiązań, których celem jest zwiększenie ochrony małoletnich.

Zaprezentowany podczas konferencji Rządowy Plan zapewnia nowatorskie kompleksowe wzmocnienie systemu ochrony przed przestępstwami seksualnymi m.in. poprzez skoordynowaną analizę zagrożeń przestępczością seksualną, programy edukacyjne dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli), szkolenia dotyczące rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia, wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów.

Rządowa strategia zakłada także utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, np. w Internecie, kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin, wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych, działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych – zapewnienie etycznego przekazu medialnego.