Nazwa jednostki: Uniwersytet Opolski – Opole

Nazwa stanowiska: Student/studentka – stypendysta/ka w projekcie OPUS18 realizowanym we współpracy międzynarodowej

Wymagania:

 •  Student/tka co najmniej IV roku studiów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo;
 •  umiejętność pracy w zespole;
 •  komunikatywność i punktualność;
 •  obsługa pakietu MS Office;
 •  dobra znajomość języka francuskiego i angielskiego.

 

Opis zadań:

 • kwerenda w zakresie orzecznictwa sądów powszechnych, praktyki administracji publicznej
  oraz literatury prawa ochrony dziedzictwa kulturowego;
 • prowadzenie bazy danych projektu;
 • wsparcie organizacyjne polskiego zespołu projektu w zakresie prowadzenia bieżącej korespondencji i kalendarza projektu oraz zapewnienie komunikacji pomiędzy członkami zespołu;
 • współpraca w zakresie organizacji spotkań polskiego zespołu projektu;
 • współpraca w zakresie organizacji spotkań polskiego zespołu z pozostałymi uczestnikami międzynarodowego programu badawczego;
 • współpraca w zakresie upowszechniania wyników projektu.

Typ konkursu NCN: Projekt OPUS – HS realizowany we współpracy międzynarodowej

Termin składania ofert: 1 marca 2021 r., 17:00 (CET)

Ogłoszenie wyników: do 15 marca 2021 r.

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

 • Laureat/ka otrzyma stypendium NCN na 12 miesięcy, od 1 kwietnia 2021 r.
 • W wypadku obustronnej deklaracji woli, umowa może zostać przedłużona o kolejne 12 miesięcy.
 • Wynagrodzenie w projekcie wynosi 1300 zł brutto*.
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

*Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauk (Dz. U. 2020 poz. Poz. 2359) przedłuża się zaniechanie poboru podatku do 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje:

 • Kandydat/ka powinien złożyć następujące dokumenty:
  1) wniosek skierowany do prof. dr hab. Marka Masnyka, J.M. Rektora UO o stypendium w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu OPUS18
  „Prawne formy zarządzania dziedzictwem kulturowym w Europie w perspektywie prawnoporównawczej;
  2) wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich;
  3) życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia;
  4) list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego;
  5) certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języków obcych, jeżeli kandydat/ka nimi dysponuje;
  6) list rekomendacyjny (jeżeli kandydat/ka nim dysponuje);
  7) następujące oświadczenie:
  „Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Opolski z siedzibą w Opolu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko studenta/studentki – stypendysty/ki NCN w projekcie OPUS

. ………………………………………………….……………………………………..

(miejscowość i data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 • Rekrutacja jest dwuetapowa i obejmuje:
  1) ocenę dokumentacji kandydatów;
  2) rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Kierownik projektu: dr Andrzej Jakubowski

Nazwa projektu: Prawne formy zarządzania dziedzictwem kulturowym w Europie w perspektywie prawnoporównawczej”.

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu, realizowanego w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, jest analiza i usystematyzowanie najważniejszych instytucji krajowego prawa dziedzictwa kulturowego w wybranych państwach europejskich (Chorwacja, Belgia, Francja, Grecja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Polska, Szwajcaria i Wielka Brytania), w perspektywie porównawczej. Badania podjęte w ramach projektu zmierzają zatem do zbadania, czy i w jakim stopniu europejskie systemy prawa ochrony dziedzictwa kulturowego wykazują podobieństwa lub pewne elementy łączące, a jeśli tak, to czy możliwe jest ustalenie wspólnej terminologii i pojęć odnoszących się do tego obszaru regulacji w Europie. Wkład projektu w szerszy, międzynarodowy program badawczy prowadzany przez Centre national de la recherche scientifique (CNRS) w Paryżu polega na analizie polskiego systemu prawnego ochrony dziedzictwa kulturowego w oparciu o kwestionariusz badań porównawczych. W związku z tym zostanie zbadane, czy i w jakim stopniu polskie prawo w tym obszarze należy wspólnego, europejskiego rdzenia prawa dziedzictwa kulturowego, oraz czy przyczynia się ono do jego budowy i krystalizacji. Analiza naukowa podjęta w ramach projektu jest oparta o badania treści aktów normatywnych, orzecznictwa sądów, praktyki administracji publicznej, instrumentów polityki kulturalnej oraz literatury przedmiotu. Głównym rezultatem tego projektu badawczego będzie wkład w opracowanie obszernego słownika prawa porównawczego dziedzictwa kulturowego (Dictionnaire compare du droit du patrimoine culturel). Wyniki badań zostaną również opublikowane w ważnych, recenzowanych czasopismach naukowych oraz przedstawione w referatach konferencyjnych.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: andrzej.jakubowski@uni.opole.pl

Data dodania ogłoszenia: 2021-02-05

 

Do pobrania

Szczegóły konkurs