Z wielką radością informujemy, iż w dniu 29.09.2020 Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego

Pani dr Ewie Pierzchale.

Pani dr hab. Ewa Pierzchała jest pracownikiem Katedry Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych. W latach 2016-2019 pełniła funkcję Prodziekana ds. kształcenia i studentów, a w roku akademickim 2019/2020 była Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UO.

Życzymy kolejnych osiągnięć naukowych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.