Po kilku latach owocnej niesformalizowanej współpracy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 28 września 2022 r. zawarły porozumienie o współpracy.

Porozumienie podpisali Dyrektor Instytutu prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec i Zastępca Dziekana WPiA dr Rafał Wielki.

Strony zadeklarowały kontynuowanie dotychczasowej i podjęcie nowej współpracy w zakresie podejmowania prac badawczych i naukowych odpowiadających kompetencjom stron oraz potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego; wymiany wiedzy naukowej i aplikacyjnej w zakresie prac badawczych i naukowych prowadzonych przez strony; aktywizacji form rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów i słuchaczy, w tym poprzez umożliwienie odbywania praktyk zawodowych; wspólnego występowania o środki przyznawane na zasadach konkursowych w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki; poszukiwania możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji i badań naukowych oraz promocji podejmowanej współpracy w serwisach internetowych.

Porozumienia stwarza także nowe możliwości dla Studentów WPiA, m.in. w zakresie staży i współpracy przy badaniach prowadzonych przez IWS.