Katedra Nauk o Państwie i Prawie

Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

ma zaszczyt zaprosić na spotkanie naukowe – krajową konferencję

 

XVII Colloquium Prawno-Historyczne

poniedziałek 5 czerwca 2023 r. w aplikacji Teams

Wolność a bezpieczeństwo. Aspekty historyczne i współczesne

 

9.00-9.10 – Dr hab. Piotr Stec, prof. UO, Dyrektor INP UO – otwarcie konferencji

Przewodniczenie: Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO, Dziekan WPiA UO

9.10-9.25 – Prof. dr hab. Bronisław Sitek (USWPS), Ścieżki awansu naukowego. Zmiany w funkcjonowaniu systemu szkolnictwa wyższego w zakresie promowania kadry naukowej – prognoza sytuacji w 2025 r. z projekcją do 2023 r.

9.25-9.40 – Prof. dr hab. Józef Koredczuk (UWr), Środki zabezpieczające w prawie karnym jako instrumenty ochrony wolności i bezpieczeństwa na przykładzie kodeksu karnego z 1932 roku

9.40-9.55 – Prof. dr hab. Zbisław Tabor (AGH), Sztuczna inteligencja – oczekiwania i zagrożenia

9.55-10.10 Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE im. Alcide de Gasperi w Józefowie), Cyfryzacja a prawo człowieka do wolności

Dyskusja

 

Przewodniczenie: Prof. dr hab. Bronisław Sitek (USWPS)

10.25-10.40 – Dr hab. Sławomir Kursa, prof. USWPS, Swoboda testowania a bezpieczeństwo obrotu prawnego

10.40-10.55 – Ks. dr hab. Piotr Sadowski, prof. UO, Konstantyn Wielki a kres kohort pretoriańskich

10.55-11.10 – Mgr Maciej Pietrzak (absolwent) (UO), Zarządzanie więzieniami w świetle konstytucji cesarskich późnego cesarstwa rzymskiego

11.10-11.25 – Dr Aleksandra Szymańska (UWr), Ochrona posagowego i pozaposagowego majątku żony a prawa męża w świetle średniowiecznej i wczesnonowożytnej literatury prawniczej

Dyskusja

 

Przewodniczenie: Dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO

11.40-11.55Dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UR, Bezpieczeństwo w zakładzie karnym versus prawa osób pozbawionych wolności

11.55-12.10 – Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Bezpieczeństwo udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach historycznych Kościoła Katolickiego w Polsce – postulaty de lege ferenda

12.10-12.25 – Dr hab. Anna Tunia, prof. KUL, Wolność przemieszczania się a bezpieczeństwo małoletniego na drodze

12.25-12.40 – Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, prof. AKP w Bydgoszczy, Wolność wyznania i bezpieczeństwo państwa w modelu relacji państwo-Kościół w Niemczech

12.40-12.55 – Dr hab. Justyna Krzywkowska (UWM), Ochrona danych osobowych vs. proces o nieważność małżeństwa

Dyskusja

 

Przewodniczenie: Ks. dr hab. Piotr Sadowski, prof. UO

13.10-13.25 Dr Artur Lis (KUL JP II), Wolność a bezpieczeństwo w Polsce piastowskiej w świetle wybranych źródeł

13.25-13.40 – Dr Paweł Fiktus (WSP we Wrocławiu), Ocena konwencji haskiej z 1899 r. i 1907 r. w polskiej myśli polityczno-prawnej

13.40-13.55 – Dr Aneta Abramowicz (KUL JP II), Podstawowe standardy ochrony wolności religijnej zawarte w Zaleceniach – dokumentach wydanych w ramach działalności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

13.55-14.10 – Dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska, prof. UAM, Figury strachu w egalitarnym społeczeństwie

14.10-14.25 – Dr hab. Andrzej Józef Kozłowski, prof. PUZ w Ciechanowie, Przyszłość – jaka ona będzie?

14.25-14.40 – Mgr Tomasz Abramowicz (KUL JP II), Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie karnym typu półotwartego na podstawie Tymczasowego regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności z 1966 r.

Dyskusja

 

Przewodniczenie: Dr hab. Ewa Kozerska, prof. UO

15.00-15.15 – Krzysztof Górecki (student UO), Wolność a bezpieczeństwo w uniwersalnym sporze pomiędzy władzą świecką a duchową w ujęciu Dantego Alighieri

15.15-15.30 – Lena Szymańska (studentka) (KUL JP II), Ius gentium w ujęciu Pawła Włodkowica

15.30-15.45 – Jakub Majchrzak (student) (UO), Wolność a bezpieczeństwo w „De libertate politica sive civili libellus lectu non indignus” Andrzeja Wolana

15.45-16.00 – Bartosz Biernacki (student) (UO), Penalizacja nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji w okresie II Rzeczypospolitej i obecnie

16.00-16.15 – Jakub Znaniecki (student) (UO), Sztuczna inteligencja a sądownictwo

Dyskusja

 

Zakończenie