Strategia rozwoju

Misja:

“Kształcimy liderów – Wytyczamy szlaki – Dzielimy się wiedzą”.

Cele strategiczne:

 • doskonalenie i poszerzenie oferty edukacyjnej;
 • uwspółcześnienie studiów;
 • zapewnienie najwyższych standardów kształcenia;
 • wzrost znaczenia wydziału w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej;
 • utrzymanie i poprawienie pozycji wydziału w rankingach wydziałów prawa w Polsce;


Kluczowe działania:

 • promocja nauki i nieustannego samokształcenia;
 • współpraca nauczycieli akademickich i studentów oparta na nowoczesnej, ale nawiązującej do tradycji akademickiej relacji mistrz uczeń”;
 • utrzymanie ciągłości relacji i korzystanie ze wsparcia absolwentów;
 • rozwój współpracy z otoczeniem biznesowym, administracyjnym i pozarządowym;
 • nawiązanie nowych kontaktów naukowych i współpraca z wydziałami prawa i administracji oraz instytutami naukowymi.


Najważniejsze charakterystyki, potencjały i osiągnięcia:

 • praktyczna strona wiedzy (law in action);
 • potencjał kadry naukowej;
 • kameralna atmosfera;
 • dynamiczny rozwój;
 • dobrze rozwinięta współpraca z interesariuszami zewnętrznymi z sektora BANGO (biznes, administracja, NGOs).