2-letnie studia magisterskie (II stopnia): bezpieczeństwo wewnętrzne (stacjonarne)


Czego uczy się na bezpieczeństwie wewnętrznym?

Kształcenie w zakresie treści podstawowych:

 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Walka z przestępczością zorganizowaną
 • Infrastruktura krytyczna
 • Protokół dyplomatyczny

Kształcenie w zakresie treści kierunkowych:

 • Prawo dowodowe w postępowaniu karnym
 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Pomoc humanitarna i ochrona ludności UE
 • Obrona cywilna
 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
 • Analiza informacji w bezpieczeństwie

 

Szczegółowy program studiów:

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4775 (studia stacjonarne)

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4038 (studia niestacjonarne)

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w stosunku do absolwenta studiów pierwszego stopnia, będzie dysponował rozszerzoną wiedzą z obszaru nauk społecznych, w szczególności w zakresie zagadnień społecznych, prawnych, politycznych i psychologicznych mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną pozwalającą na posługiwanie się nowoczesnymi metodami analitycznymi w procesie rozwiązywania złożonych problemów w sferze bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, w sytuacjach zagrożeń, co w efekcie pozwoli na wypracowanie optymalnego rozwiązania w danych warunkach działania.

Jednocześnie powinien przewidywać skutki podejmowanych decyzji oraz potrafić oszacować ryzyko związane z błędną oceną rzeczywistych zagrożeń. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i administracyjnych, w warunkach zagrożenia i stresu.

Absolwent powinien potrafić samodzielnie wykonać analizę zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego oraz sporządzić adekwatną dokumentację pozwalającą na przeprowadzenie badań szczegółowych, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników. Zdolność efektywnej analizy zagrożeń oraz umiejętność podejmowanie skutecznych działań ochronnych stanowi podstawową kompetencje charakteryzującą absolwenta studiów  drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zna zasady funkcjonowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz trafnie identyfikuje współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami tego systemu. Na podstawie przeprowadzonej identyfikacji zagrożeń potrafi wskazać słabe punkty systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prognozować przyszłe jego zachowanie.

Powinien umieć prowadzić zespołowe badania naukowe, zgodnie  z obowiązującą w naukach społecznych metodologią badawczą, korzystać z profesjonalnego oprogramowania wspomagającego proces opracowania wyników badań naukowych, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania oraz proponować własne. Podjęte działania powinien potrafić uzasadnić i ponosić odpowiedzialność za ewentualne skutki swoich działań i podjęte decyzje, szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zdobytą wiedzę i wykształcone umiejętności powinien potrafić wykorzystać  praktycznie w konfrontacji z rzeczywistymi sytuacjami i uwarunkowaniami mającymi wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Powinno to w efekcie pozwolić absolwentowi na efektywne rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych.

Absolwenci pod względem merytorycznym powinni być przygotowani do pracy:

 • w organach administracji publicznej, w szczególności w jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny;
 • w małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych;
 • w administracji państwowej, samorządowej – z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straże Miejskie);
 • w instytucjach oświatowych zajmujących się problemami bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym bezpieczeństwa i zdrowia w pracy;
 • w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym do prowadzenia zajęć w zakresie kultury bezpieczeństwa, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa personalnego, w tym ergonomii i bezpieczeństwa pracy;
 • we własnych firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa. Absolwenci powinni postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne można uzyskać na Wydziale Prawa i Administracji:

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 08

tel. 77 452 75 34

e-mail: wpia@uni.opole.pl

 

WPiA UO