Administracja: studia II stopnia, 2-letnie (stacjonarne)


Czego uczy się na administracji?

​Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji i współpracy europejskiej.

Szczegółowy program studiów:

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4035 (studia stacjonarne)

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4036 (studia niestacjonarne)

 

Kwalifikacje absolwenta

Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja powinny w założeniu umożliwić absolwentom zdobycie i poszerzenie wiedzy z  zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, finansów, zarządzania, obrotu gospodarczego,  funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). W założeniu absolwent powinien  przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, bankch i instytucjach finansowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Dodatkowo studia powinny umożliwić zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Administracja można uzyskać na Wydziale Prawa i Administracji:

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 08,

tel. 77 452 75 34

e-mail: wpia@uni.opole.pl

 

WPiA UO