Studenci wyjeżdżający


Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+:

dr Jacek Srokosz: jsrokosz@uni.opole.pl

 

Wyjazdy na studia zagraniczne:

 1. Aktywnie szukasz informacji o Uczelni, do której chcesz aplikować, a także o programie zajęć dostępnym dla studentów Programu ERASMUS+. Najlepszym źródłem tych informacji są strony internetowe w wykazie uczelni partnerskich.
 2. Sporządzasz wniosek wyjazdowy studenta, zdobywasz podpisy Dziekana oraz Koordynatora Wydziałowego i w wyznaczonym terminie dostarczasz go do Koordynatora Programu Erasmus+ w Twojej Jednostce.
 3. Biuro Erasmus+ wysyła Twoją oficjalną nominację do uczelni partnerskiej.
 4. Czekasz na informację mailową od Uczelni Partnerskiej dotyczącą dalszych kroków związanych z Twoją procedurą aplikacyjną.
 5. Wypełniasz procedurę aplikacyjną.
 6. Sporządzasz (z pomocą Koordynatora KierunkuLearning Agreement before the mobility (Porozumienie o Programie Zajęć), uzyskujesz na nim wszystkie potrzebne podpisy – twój, Koordynatora Kierunku, Dziekana, Biura Erasmus+, Uczelni Partnerskiej (wymagane przedstawienie 3 oryginalnych egzemplarzy LA).
 7. Rozpoczynasz procedurę wizową potrzebną w kraju Twojego pobytu (jeśli potrzebujesz wizę). Biuro Erasmus+ na potrzeby uzyskania wizy wystawi Ci dokument potwierdzający, że zostałeś zarekrutowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ i otrzymasz grant na swój pobyt.
 8. Dostarczasz do Biura Erasmus+ kopię ubezpieczenia zdrowotnego i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obowiązującego w kraju Twojej mobilności, na cały jej okres. Na około 2-3 tygodnie przed wyjazdem możesz zgłosić się do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą po zaświadczenie do NFZ. Uzyskujesz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (szczegóły na: www.ekuz.nfz.gov.pl), której kopię pozostawiasz w naszym Biurze. Potrzebne jest również dodatkowe ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obowiązujące w kraju docelowym przez cały okres mobilności.
 9. Dostarczasz także Oświadczenie dot. formy wypłaty stypendium (oświadczenia z numerem konta wpisanym bez zachowania stosownych przerw nie będą przyjmowane), Oświadczenie dot. pokrycia dodatkowych kosztów, Oświadczenie o ukończeniu poprzedniego semestru oraz Oświadczenie o poprzednich wyjazdach.
 10. Jeśli w czasie mobilności w ramach Programu Erasmus+ będziesz studentem roku w trakcie, którego będziesz pisać pracę zaliczeniową (licencjacką, inżynierską, magisterską) przed podpisaniem umowy będziesz musiał dostarczyć do biura również zgodę Twojego promotora na wyjazd (w formie mailowej lub papierowej).
 11.  Jeśli pobierasz stypendium socjalne masz prawo do starania się o grant wyższy o około 200 euro!  Aby otrzymać prawo do wyjazdu ze zwiększonym stypendium będzie potrzebna kopia Twojej aktualnej Decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego.
 12. Podpisujesz Umowę z Uniwersytetem Opolskim – na około 2-3 tygodnie przed wyjazdem. Zgłaszasz się do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Podpisanie umowy jest warunkiem wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+ oraz otrzymania stypendium. Najlepiej potwierdzić godzinę i dzień przybycia w celu podpisania umowy telefonicznie – dzięki temu Twoja sprawa zostanie załatwiona sprawniej i bez zbędnego oczekiwania.
 13. Po podpisaniu umowy Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zleci wypłatę twojej pierwszej raty grantu. Biuro Erasmus+ nada Ci również licencję na wsparcie językowe, czyli dostęp do platformy OLS. Przed wyjazdem jesteś zobowiązany do wypełnienia pierwszego testu językowego na platformie (zaproszenie do platformy wraz z hasłem i loginem otrzymasz na swój adres e-mailowy).

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na studia zagraniczne i praktyki w ramach Programu Erasmus+ są dostępne na stronie internetowej: http://hello.uni.opole.pl