Bezpieczeństwo wewnętrzne: studia I stopnia, 3-letnie (stacjonarne i niestacjonarne)


Czego uczy się na bezpieczeństwie wewnętrznym?

Kształcenie w zakresie treści podstawowych:

 • psychologii i socjologii
 • organizacji i zarządzania
 • nauki o państwie i prawie
 • bezpieczeństwa państwa
 • bezpieczństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej

Kształcenie w zakresie treści kierunkowych:

 • praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych
 • kryminologii i kryminalistyki
 • zwalczania przestępczości
 • bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie
 • bezpieczeństwa społecznego
 • ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów
 • bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • zwalczania terroryzmu
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Planowana jest też  realizacja zajęć obejmujących swoim zakresem tematycznym zagadnienia dotyczące:

 • Prawa karnego
 • Postępowania karnego
 • Prawa międzynarodowego
 • Prawa administracyjnego
 • Postępowania administracyjnego
 • Praw cywilnego
 • Postępowania cywilnego,
 • Prawa gospodarczego
 • Prawa finansowego,
 • Prawa  podatkowego
 • Negocjacji i mediacji

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów  powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla  istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.

Tym samym absolwent studiów powinien w sposób właściwy postrzegać i analizować zjawiska  związane bezpieczeństwem, postrzegane zarówno w skali  globalnej jak i krajowej oraz regionalnej i lokalnej. W związku z powyższym absolwent powinien znać regulacje prawne obowiązujące w wyżej wymienionej dziedzinie.

Dodatkowo absolwent powinien posiadać  podstawową wiedzę z

 • zakresu nauk społecznych,
 • praw człowieka,
 • zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury,
 • zakresu podziału władzy w państwie,
 • zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, jego instytucji,  w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent studiów powinien również posiadać określoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym , związaną z umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi, pracy zespołowej czy komunikacji z otoczeniem.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Administracja, Ekonomia, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne można uzyskać na Wydziale Prawa i Administracji:

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 03

tel. 77 452 75 63

e-mail: wpia@uni.opole.pl

WPiA UO