Bezpieczeństwo wewnętrzne: studia I stopnia, 3-letnie (stacjonarne)


Czego uczy się na bezpieczeństwie wewnętrznym?

Kształcenie w zakresie treści podstawowych:

 • psychologii i socjologii;
 • organizacji i zarządzania;
 • nauki o państwie i prawie;
 • bezpieczeństwa państwa;
 • bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej.

Kształcenie w zakresie treści kierunkowych:

 • praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych;
 • kryminologii i kryminalistyki;
 • zwalczania przestępczości;
 • bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie;
 • bezpieczeństwa społecznego;
 • ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów;
 • bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni;
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
 • zwalczania terroryzmu;
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych.​

 

Szczegółowy program studiów:

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4025 (studia stacjonarne)

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4026 (studia niestacjonarne)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów  powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla  istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.

Tym samym absolwent studiów powinien w sposób właściwy postrzegać i analizować zjawiska  związane bezpieczeństwem, postrzegane zarówno w skali  globalnej jak i krajowej oraz regionalnej i lokalnej. W związku z powyższym absolwent powinien znać regulacje prawne obowiązujące w wyżej wymienionej dziedzinie.

Dodatkowo absolwent powinien posiadać  podstawową wiedzę z

 • zakresu nauk społecznych,
 • praw człowieka,
 • zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury,
 • zakresu podziału władzy w państwie,
 • zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, jego instytucji,  w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent studiów powinien również posiadać określoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym , związaną z umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi, pracy zespołowej czy komunikacji z otoczeniem.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Administracja, Ekonomia, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne można uzyskać na Wydziale Prawa i Administracji:

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 08

tel. 77 452 75 34

e-mail: wpia@uni.opole.pl

 

WPiA UO