Studia Podyplomowe


Podyplomowe studia administracji publicznej

Kolejna edycja zostanie uruchomiona w październiku bieżącego roku.

 

 

Cel studiów.

Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Podyplomowe studia administracji publicznej skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe. Studia maja charakter dokształcający.

Wykładowcy.

Wykładowcami studium są pracownicy naukowo – dydaktyczni WPiA, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz pracownicy administracji publicznej.

Data rozpoczęcia: październik

Czas trwania studiów: Dwa semestry. Zajęcia prowadzone są… w soboty od 9:00-17:00 , średnio dwa razy w miesiącu.

Opłata za semestr: 1300 zł

Warunki uskoczenia studiów. Warunkiem uskoczenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów. Zasady zaliczeń ustala wykładowca konkretnego przedmiotu. Ocena na dyplomie jest średnią ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

Ramowy program studiów:

Podstawowe pojęcia prawoznawstwa Prawo administracyjne materialne Prawo administracyjne osobowe Nadzór i kontrola w administracji Ustroju samorządu terytorialnego Postępowanie administracyjne Postępowanie egzekucyjne w administracji Postępowanie sądowo-administracyjne Odpowiedzialność w administracji Prawo pracy z prawem urzędniczym Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej Finanse publiczne Zasady tworzenia prawa Udostępnienie i ochrona informacji w administracji Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej Elementy prawa cywilnego cywilne z umowami w administracji Mediacje i komunikacja w administracji Etyka w administracji

Dokumenty, które należy złożyć:

  • podanie o przyjcie na studia adresowane do Kierownika Studiów
  • dyplom uskoczenia wyższej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny)
  • oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia
  • 2 fotografie
  • kwestionariusz osobowy kserokopie dowodu osobistego

 

Kierownik studiów: dr Ewa Pierzchała

Sekretarz studiów: mgr Ewa Tomalik

Telefon: 77 452 75 03

Adres: Katowicka 87a, pok. 2.8

E-mail: tomalik@uni.opole.pl

Konto: BANK ZACHODNI WBK S.A. I ODDZIAŁ w Opolu 09109021380000000556000043

Podyplomowe studia administracji publicznej 1403 Opłata za semestr wynosi 1300 zł

Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd Podyplomowe Studia Administracji Publicznej

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania

Kolejna edycja zostanie uruchomiona w październiku bieżą…cego roku.

 

 

Cel studiów. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną… dla osłab legitymujących się dyplomem uskoczenia studiów wyższych. Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania skierowane są do kadry kierowniczej administracji państwowej, rządowej i samorządowej oraz do wszystkich tych, którzy tematyką administracji publicznej, jej organizacją i formami zarządzania są zainteresowani.

Wykładowcy. Wykładowcami studium są pracownicy naukowo – dydaktyczni WPiA, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz pracownicy administracji publicznej.

Data rozpoczęcia: październik

Czas trwania studiów: Dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w soboty od 9:00-17:00 , średnio dwa razy w miesiącu.

Opłata za semestr: 1300 zł

Warunki uskoczenia studiów. Warunkiem uskoczenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów.

Ramowy program studiów:Podstawowe pojęcia prawoznawstwaElementy prawa administracyjnego materialnegoNadzór i kontrola w administracji publicznejOdpowiedzialność w administracjiUstrój administracji publicznejPostępowanie administracyjnePostępowanie egzekucyjne w administracjiInstytucje i źródła prawa w Unii EuropejskiejPrawo pracy z prawem urzędniczymFinanse publiczneTworzenie prawa miejscowegoMetodyka rozwiazywania problemów zarządzaniaZarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznejProjekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznejUmowy w administracjiEtyka w administracjiAdministracja oświatowa

Dokumenty, które należy złożyć:podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika Studiówdyplom ukończenia wyższej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny)oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia2 fotografiekwestionariusz osobowykserokopie dowodu osobistego

 

Kierownik studiów: dr Ewa Pierzchała

Sekretarz studiów: mgr Ewa Tomalik

Telefon: 77 452 75 03

Adres: Katowicka 87a, pok. 2.8

E-mail: tomalik@uni.opole.pl

Konto:

BANK ZACHODNI WBK S.A.I ODDZIAŁ w Opolu09109021380000000556000043

Podyplomowe studia administracji publicznej i zarządzania 1406

Opłata za semestr wynosi 1300 zł.Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd