W dniu 21 marca, Parlament Europejski opublikował raport pt. „Protecting cultural heritage from armed conflicts in Ukraine and beyond”. W tym obszernym dokumencie zamówionym przez Komisję Kultury i Edukacji (CULT) zbadano, w jaki sposób można lepiej chronić dziedzictwo kulturowe przed skutkami konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem wojny w Ukrainie. Raport obejmuje analizę przepisów prawa międzynarodowego oraz unijnego. Dokonano także przeglądu praktyki kluczowych podmiotów zaangażowanych w ochronę dziedzictwa w Ukrainie oraz w innych współczesnych konfliktach zbrojnych. Na zakończenie przedstawiono zestaw konkretnych zaleceń dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w celu wzmocnienia ochrony dziedzictwa kulturowego przed skutkami konfliktów zbrojnych, obecnie i w przyszłości. Europosłowie będą analizować te zalecenia w końcu kwietnia.

Współautorem tego dokumentu jest dr Andrzej Jakubowski z Wydziału Prawa i Administracji.

Link do raportu:

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2023)733120