3 sierpnia 2022 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. ucz. dr hab. Paweł Sobczyk i Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego podpisali umowę o współpracy. Dotychczasowa współpraca Instytucji została sformalizowana umową, ze względu na to, że realizacja celów naukowych, edukacyjnych i usług na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego przez porozumiewające się strony wymaga kompetencji interdyscyplinarnych, aby wykorzystać ich potencjał naukowo-dydaktyczny i doradczy.

Strony zadeklarowały współpracę m.in. w ramach tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej odpowiadającej kompetencjom stron oraz interdyscyplinarnym w swej istocie potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego; aktywizacji form rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów i słuchaczy, w tym poprzez umożliwienie odbywania praktyk zawodowych oraz podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych odpowiadających kompetencjom stron oraz potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego.

Podpisana umowa przewiduje także wspólne występowanie o środki przyznawane na zasadach konkursowych w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki; wymianę wiedzy naukowej i aplikacyjnej w zakresie prac badawczych i rozwojowych prowadzonych przez strony; poszukiwanie możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji i badań naukowych.

Podpisana umowa jest kolejną umową podpisaną w ostatnich dwóch latach przez WPiA, wpisującą się w realizację misji Wydziału.