Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego
Koło Naukowe Inter-Lex
Koło Naukowe Obrony Praw Człowieka i Obywatela

zapraszają na

XVIII Colloquium Prawno-Historyczne
Dialog – porozumienie – współpraca
– aspekty prawne, historyczne i doktrynalne.
W 300. rocznicę urodzin Immanuela Kanta
do Sali Rady INP UO
24 maja 2024 r. – godz. 10.00
Ul. Katowicka 87 a, Opole

 

10.00 Otwarcie Konferencji: Prof. ucz. dr hab. Piotr Stec – dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UO

 

Sesja plenarna

Przewodniczenie: Prof. ucz. dr hab. Piotr Stec (UO)

10.10 Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (Wszechnica Polska), Filozofia Kanta w XX i w XXI wieku

10.30 Prof. dr hab. Maciej Jońca (US), Rola filozofii Kanta w procesie wykształcenia się nowożytnego prawa rodzinnego

10.50 Prof. dr hab. Tomasz Kupś (UMK), Religia w filozofii praktycznej Immanuela Kanta

11.10 Prof. ucz. dr hab. Piotr Sadowski (UO), Wokół idei wiecznego pokoju Immanuela Kanta

Dyskusja

11.50 Przerwa kawowa

12.10 Prof. dr hab. Józef Koredczuk (UWr), Karalne porozumienia w polskim prawie karnym okresu międzywojennego

12.30 Dr Wojciech Kosior (UR), Ius migrandi – czyli o koncepcjach rzymskiego prawa migracyjnego

12.45 Prof. ucz. dr hab. Sławomir Bylina (KUL JPII), Współpraca służb mundurowych w Polsce. Aspekt społeczno-prawny

13.00 Prof. ucz. dr hab. Jerzy Nikołajew (UR), Relacje pomiędzy Wszechukraińską Radą Kościołów i Organizacji Religijnych a władzą wykonawczą w Ukrainie. Głos dotyczący trudności w zakresie dialogu, porozumienia i współpracy

 

Sekcja I

Przewodniczenie: Prof. ucz. dr hab. Piotr Sadowski  

13.25 Dr Aleksandra Szymańska (UWr), Wspólne ustalenia konsyliatorów w zakresie poszczególnych kategorii majątku żony

13.40 Dr Artur Lis (KUL JPII), Dialog – porozumienie – współpraca św. Wojciecha z Bolesławem Chrobrym – aspekty historycznoprawne

13.55 Dr Daniel Wojtucki (UWr), Bahrprobe (próba mar) – element dowodowy w sprawach o zabójstwo w praktyce sądowej w śląskich i morawskich miastach w XVI i XVII wieku

14.10 Dr Paweł Fiktus (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu), Umowa międzynarodowa w polskiej myśli prawnej na przełomie XIX i XX wieku

14.25 Przerwa

14.35 Dr Aneta Abramowicz (KUL JPII), Ulgi podatkowe z tytułu dokonania darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą jako konsekwencja współpracy związków wyznaniowych i państwa

14.50 Dr Kinga Dróżdż-Chmiel (KUL JPII), Rola pełnomocnika przy określaniu gwarancji praktyk religijnych dziecka w porozumieniach rodzicielskich wypracowywanych w toku równolegle trwającego postępowania cywilnego

15.05 Mgr Tomasz Abramowicz (KUL JPII), Zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi zgodnie z dyspozycją art. 38 Kodeksu Karnego Wykonawczego z 1997 roku

15.20 Dr Judyta Dworas-Kulik (KUL JPII), Brak współpracy i porozumienia a konsekwencje prawne sporu wokół charakteru osobowego prawa małżeńskiego w II RP

15.35 Mgr Lena Zelmanowicz (Szkoła Doktorska UO), Analiza stanu przedmiotów historyczno-prawnych na polskich wydziałach prawa w roku akademickim 2023/2024. Wstęp do dyskusji

15.50 Zakończenie Konferencji

16.15 Obiad w Szarej Willi (Opole, ul. Oleska 11)

 

Sekcja II

Przewodniczenie: Prof. ucz. dr hab. Andrzej Szymański

13.25 Kacper Kicki (KN UO), 42 zaprzeczenia bogini Maat jako wyraz związków prawa z religią

13.40 Milena Słobodzian (KN UO), Rządy Katarzyny Wielkiej: początek praw obywatelskich w Rosji czy rządza władzy i despotia?

13.55 Filip Złośnik (KN UO), Zmiany w rosyjskiej myśli polityczno-prawnej oraz sytuacji społecznej pod wpływem kryzysu na przełomie XIX i XX wieku

14.10 Mateusz Jończy (KN UO), Donatio mortis causa w świetle Kodeksu zobowiązań z dnia 27.10.1933 r. i Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964 r.

14.25 Przerwa

14.35 Jakub Jasiołek (KN UO), Nauka bez sumienia: refleksje nad eksperymentami na ludziach i ich znaczeniem dla praw człowieka

14.50 Jakub Baranek (KN UO), Zaufanie na sprzedaż: historia największych oszustw finansowych i wpływ na prawa obywateli

15.05 Remigiusz Krzyżaniak (KN UO), Między słowem a cenzurą – dynamika wolności wypowiedzi w sieci

15.20 Olivia Kucharska (KN UO), Nowa era cyfrowego obywatelstwa: kształtowanie świadomej przyszłości

15.35 Emilia Larysz (KN UO), Era nadzoru – walka o prywatność w sieci

15.50 Zakończenie Konferencji

16.15 Obiad w Szarej Willi (Opole, ul. Oleska 11)

 

Kierownicy naukowi Konferencji:

Prof. ucz. dr hab. Piotr Sadowski
psadowski@uni.opole.pl

Prof. ucz. dr hab. Andrzej Szymański
a.szymanski@uni.opole.pl